bootstrap themes

Zandberg

Zandberg

Zandberg is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Tot en met 31-3-1970 gemeente Graauw en Langendam. Het buurtschap Zandberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Graauw.

De nederzetting Zandberg is voor een buurtschap vrij groot en heeft bovendien een dichtbebouwde, compacte kern. Vandaar dat de buurtschap, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een 'bebouwde kom' heeft met daarom blauwe plaatsnaamborden in plaats van - zoals ook elders in Zeeuws-Vlaanderen doorgaans het geval is - witte. Het gebied binnen de bebouwde kom is een 50 km-zone, daarbuiten is het een 60 km-zone.

Ligging

Het buurtschap Zandberg ligt 2 km ten zuiden van Graauw, rond het punt waar de Zandbergsestraat, Zoutestraat, Standertmolenstraat en Theenaertstraat samenkomen. De buurtschap ligt daar als twee kleine aaneengesloten lintbebouwinkjes in L-vorm.

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zandberg 23 huizen met 305 inwoners. Gemiddeld dus 13 mensen in 1 woning, dat was ook voor die tijd uitzonderlijk veel. Het gemiddeld aantal bewoners per huis was in die tijd 6 tot 8, zelden meer dan 10.

Kern Zandberg bestrijkt een gebied van 41 hectare. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 236 personen. In totaal wonen er in Kern Zandberg ca. 95 mensen.

0 - 14 jaar 10.5%; 15 - 24 jaar 10.5%; 25 - 45 jaar 15.8%; 46 - 65 jaar 31.6%; 65 en ouder 31.6%.
Oppervlakte 41. Bevolkingsdichtheid per vierkante km 236 personen.

Bezienswaardigheden

Ten oosten van buurtschap Zandberg, bij de splitsing van de Willem Hendrikstraat met de Beerweg, staat verscholen in het groen een bescheiden Mariakapelletje

Nabij het kapelletje ligt fort Het Boerenmagazijn. Vlakbij het fort, onderaan in de dijk waarover de nabijgelegen Beerweg loopt, liggen twee donkere holtes verscholen. Dit zijn twee sluiskokers van een voormalige inundatiesluis. In de volksmond staat de plaats bekend als de Steenen Beer, omdat tot voor kort alleen de waterkerende muur nog zichtbaar was. Boven op de dijk staat een informatiepanaal met uitleg en een kaart van de omgeving. Via een trap naar beneden kom je bij de inundatiesluis.

Zeeuws-Vlaanderen is in de 17e eeuw ingericht als bufferzone ter bescherming van Holland en Zeeland. Dwars door het gebied komt een aaneengesloten stelsel van linies te liggen. Linies zijn dijken die verschillende forten met elkaar verbinden en zowel een waterstaatkundige als een militaire betekenis hebben. Op verschillende plaatsen worden inundatiesluizen in de liniedijken aangelegd, om bij oorlogsdreiging stukken land voor de linies snel onder water te kunnen zetten. Tegen het einde van de 18e eeuw zijn de in het inundatiegebied tussen Hulst en Sas van Gent gelegen schorren echter zo hoog opgeslibd, dat bij eb de militaire troepen er gemakkelijk doorheen kunnen waden. Voor de verdediging is dat natuurlijk een slechte zaak. Een oplossing wordt gevonden in het uitvoeren van een nieuw bedijkingsproject; tussen de in 1784 en 1790 nieuw aangelegde dijken worden in totaal 4 inundatiesluizen gebouwd om de herdijkte polders weer onder water te kunnen zetten. In vredestijd zijn de sluizen gebruikt voor het lozen van overtollig polderwater. (© Ceciel van Dam)

Fort Zandberg (waar alleen de contouren nog van zichtbaar zijn) lag ten zuiden van het gelijknamige buurtschap, in buurtschap Krabbenhoek.

Landschap, natuur en recreatie

Ter hoogte van buurtschap Zandberg gaat de Zandbergse kreek over in de Graauwse Kreek. Ten oosten van de buurtschap ligt ten oosten van de Zandbergse Kreek ook nog de Vlaamse Kreek (die vanaf de Beerweg naar het zuid-westen loopt).

Krabbenhoek

Krabbenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Tot en met 31-3-1970 gemeente Graauw en Langendam. Het buurtschap Krabbenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Graauw. 

Het buurtschap Krabbenhoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Ligging

Het buurtschap Krabbenhoek ligt 2,5 km ten zuiden van het dorp Graauw, ten zuiden van de buurtschap Zandberg, rond de t-splitsing van de wegen Langendamsedijk, Liniedijk en Theenaertstraat.

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Krabbenhoek 12 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Bezienswaardigheden

In het buurtschap lag vroeger Fort Zandberg, waarnaar het ten noorden hiervan gelegen buurtschap Zandberg is genoemd. De contouren van het fort zijn in het land nog goed zichtbaar (aan de oostkant van de buurtschap, ten zuiden van de Fortweg).

Boerenmagazijn

Boerenmagazijn is een voormalig fort/ batterij in de gemeente Hulst. Het fort ligt ten oosten van Zandberg en ten zuiden van Graauw. Boerenmagazijn ligt aan de Beerweg. Het fort diende ter dekking van een inundatiesluis, waarmee men het voorland van de Linie van Communicatie ten Oosten van Hulst onder kon laten lopen. De sluis werd aangelegd in 1784. In dat jaar werd namelijk de Nieuw-Kieldrechtpolder bedijkt, waartoe de Vlaamse Kreek door de Beerweg werd afgedamd. Hierin bevond zich een uitwateringssluis die ook als inundatiesluis dienstdeed, zodat het voorland onder water kon worden gezet. De dijken tussen de Nieuw-Kieldrechtpolder, de Klein-Kieldrechtpolder en de Clingepolder waren reeds grotendeels geslecht, waardoor een groot gebied onder water kon worden gezet. Vermoedelijk had men de aanstaande Franse inval op het oog. Ook tijdens de Belgische Revolutie had de sluis en het fort nog enige militaire betekenis. In 1852 werd het Boerenmagazijn definitief buiten werking gesteld en werd het omgevormd tot een dijk. Dit gebeurde omdat toen de Van Alsteinpolder werd ingedijkt, die zich ten noordoosten van de sluis uitstrekte. Hiermee was de rechtstreekse verbinding van de inundatiesluis met de zee verbroken.

Sinds 2002 is het voormalige fort met sluis (ook wel Steenen Beer genoemd) gerestaureerd. Ten westen van het fort ligt de Vlaamse Kreek

Willem-Hendrikspolder

De Willem-Hendrikspolder is een polder ten zuiden van Graauw, behorend tot de Graauwsche Polders.

De polder omvat het zuidelijk deel van de in 1682 overstroomde Nieuwe Grauwepolder. Bovendien werd 130 ha ten oosten van de Graauwse Kreek, die de grens was van de Nieuwe Grauwepolder, eveneens bij deze polder getrokken. Aldus ontstond in 1687 een polder van 526 ha. Aan de noordzijde van deze polder ontwikkelde zich het huidige Graauw, nadat oude Graauw bij de inundatie van 1585 verloren was gegaan. Ook de buurtschap Zandberg bevindt zich in deze polder.


Onze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Adres

Dorpsstraat 46
4569 AK Graauw